Ugrás a tartalomhoz

Ingyenes kiszállítás 10.000 Ft felett I 14 napos pénzvisszafizetés

Lépjen velünk kapcsolatba

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének
webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.
Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.
 
A webáruház elérhetőségei:
 
Levelezési cím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 15.
Telefonszám: 0036 70 341 9749
A cég elektronikus elérhetősége: arcenterhungary@gmail.com
A webáruház domain címe: http://eshops.hu
 
 
Adatkezelési tájékoztató
 
Az A.R.Center Hungary Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi
hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. Személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény; Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező
törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a http://eshops.hu webáruházból rendelt

termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői – A.R. Center Hungary Kft
(Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A http://eshops.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így
azok
kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy
több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző
tényező
alapján azonosítani lehet.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes
adatnak.
 

Adatkezelő adatai:
 
Adatkezelő megnevezése: A.R. Center Hungary Kft
Levelezési cím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 15.
Telefonszám: 0036 70 341 9749
E-mail cím: arcenterhungary@gmail.com
Honlap: http://eshops.hu
 
Fogalmak
 
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy
több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező
alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
 
Az adatkezelés jogalapja
 
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott
személyes

adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII.
törvény
13/A. § (3) bekezdése.
 
Az adatkezelés célja
 
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
 
 
 
Hozzájárulás az adatkezeléshez
 
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő – A.R. Center
Hungary Kft. - a
megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
1. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
 
A kezelt adatok köre:
 
Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk
 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése
és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
 
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
 
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés
jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 
 
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám Szolgáltató a vásárló adatait csak a
szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a
szerződés fennállásának ideje alatt.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.
 
A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
 
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezel

 
 
Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Webáruházunk nem küld hírlevelet.
 
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk
 
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése.
Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. -
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
 
Sütik kezelés
 
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül
kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó
számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak
megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az
Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata
során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

az Felhasználó által használt IP cím;
a böngésző típusa;
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
a látogatás időpontja;
a meglátogatott oldalak;
Süti kezelés jogszabályi háttér:
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész
tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó
hozzájárulása.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a
sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos
funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Safari
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a
számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri
az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak
ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik
az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament
végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről,
notebookról vagy mobileszközről.
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé
tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján,
hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így
például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra
használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők
webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket
jelenítsünk meg Önnek a Google-on.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető
sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben.
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének
beazonosítására.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.).
Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy
kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait
kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott
közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása
esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés
jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi
oldalakon.
 
Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük
 
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOGOZÓ NEVE:
K Boss.hu Kft
SZÉKHELYE: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
ADÓSZÁMA: 13421739-2-41
E-MAIL CÍME: info@szamlaz.hu
ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok
megismerésére nem jogosult.
 
Adatbiztonság
 
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy
az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel
az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását;

 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
 SSL tanúsítvány;
 
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését,
vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: arcenterhungary@gmail.com
Levelezési cím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 15.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását
illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos
helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az
adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. Az
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz
intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szolgáltató tiszteletben tartja és
megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény

hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés
teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés
fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján
legalább 8 évig köteles megőrizni. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az
adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás,
bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért,
megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A törléshez való jog
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték az Érintett
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja
az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért
adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez.
Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Automatizált adatkezelés
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős
mértékben érintené.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles
megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét
nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles
tájékoztatni az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél
Netmask Interactive Kft
SZÉKHELYE: 1131 Budapest, Nővér u. 110.
ADÓSZÁMA: 23134339-2-41
E-MAIL CÍME: info@netmask.hu
ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 1131 Budapest, Nővér u. 110. Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok
megismerésére nem jogosult.
 
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:
 
Levelezési cím: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 15.
Telefonszám: 0036 70 341 9749
Email címe: arcenterhungary@gmail.com
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.

Gyorsaság

1-3 napos átlagos kiszállítási idő raktárkészlet esetén

Ingyenes kiszállítás

10.000 Ft feletti vásárlás esetén

Biztonság

14 napos pénzvisszafizetési garancia!